Värdegrund & Kultur

Värdegrund och kultur är två begrepp som är nära relaterade till varandra, men de skiljer sig åt på vissa sätt.

Värdegrunden i ett företag är de grundläggande principerna eller övertygelserna som företaget står för och som styr hur företaget agerar och tar beslut. Värdegrunden kan inkludera saker som etiska principer, miljöengagemang, socialt ansvarstagande, integritet och öppenhet. Det är viktigt att en företags värdegrund är tydlig och kommuniceras på ett konsekvent sätt till både anställda och kunder.

Kulturen i ett företag är de normer, värderingar och beteenden som är typiska för företaget och dess anställda. Det kan inkludera saker som arbetsmiljö, kommunikation, samarbete, ledarskapsstil och belöningssystem. Företagskulturen påverkar hur anställda beter sig, tänker och känner i arbetsmiljön och hur de interagerar med varandra och med kunder.


Mer om värdegrund och kultur:

För att skapa en framgångsrik organisation är det avgörande att ha en stark värdegrund och företagskultur på plats. Värdegrunden hjälper till att definiera vad organisationen står för och företagskulturen påverkar hur personalen agerar och samverkar på arbetsplatsen.

För att skapa en värdegrund och företagskultur i världsklass är det viktigt att ha en tydlig kommunikation av värdegrunden och företagskulturen. Genom att kommunicera på ett öppet och tydligt sätt ökar du engagemang och tillhörighet hos personalen.

För att involvera personalen är det viktigt att ledarskapet spelar en viktig roll. Ledarskapet bör agera som förebilder och arbeta för att främja de önskade beteendena. Uppmuntra feedback från personalen, och använd företagets värdegrund och företagskultur som en grund för rekrytering av nya anställda.

Utbildning och träning av personalen är också viktigt för att säkerställa att alla har en gemensam förståelse av värdegrunden och företagskulturen. Belöna positivt beteende som stämmer överens med företagets värdegrund och kultur för att skapa en positiv arbetsmiljö.

Fortsatt utveckling av företagets värdegrund och kultur är viktigt för att säkerställa att organisationen förblir relevant och framgångsrik. Ta feedback från personalen och utvärdera vad som fungerar och vad som behöver förbättras för att bibehålla en värdegrund och kultur i världsklass.

Här är åtta tips på som du kan använda för att börja skapa en värdegrund och kultur i världsklass:

  1. Tydlig kommunikation: Se till att kommunicera företagets värderingar och kultur tydligt och regelbundet. Använd olika kanaler för att nå ut till alla anställda.
  2. Inkludera personalen: Se till att personalen är involverad i processen att definiera och utveckla företagets värderingar och kultur. Detta ökar engagemang och tillhörighet.
  3. Ledarskapet som förebilder: Ledarskapet spelar en avgörande roll i att sätta tonen för företagets värderingar och kultur. De måste agera som förebilder för att på ett trovärdigt sätt förmedla de önskade beteendena.
  4. Uppmuntra feedback: Skapa en kultur där feedback välkomnas och uppmuntras, så att personalen känner sig trygg att uttrycka sina åsikter.
  5. Rekrytering: Använd företagets värderingar och kultur som en grund för att rekrytera nya anställda, för att se till att de delar organisationens värderingar och kommer att passa in i kulturen.
  6. Utbildning och träning: Utbilda och träna personalen på företagets värderingar och kultur för att säkerställa att alla har en gemensam förståelse och kunskap.
  7. Belöna positivt beteende: Uppmuntra och belöna positivt beteende som stämmer överens med företagets värderingar och kultur, för att skapa en positiv arbetsmiljö.
  8. Fortsatt utveckling: Fortsätt att utveckla företagets värderingar och kultur genom att ta feedback och utvärdera vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

Om Passioneffect

Vi är den nya generationens kunskapshub för dig som har blicken i vindrutan och vill utveckla dig själv och människorna i din organisation för att attrahera, leda, behålla och utveckla talangerna.

Med kunskap i fokus vill vi bidra till att stärka dig som har rollen chef, ledare eller hr genom att ständigt hålla dig uppdaterad med de viktiga frågorna.

Kontakta oss gärna om du vill dela med dig av tips eller kunskap till andra: hello@passioneffect.se